Общи условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата www.plotove.korkos.com

 

Общи разпоредби

 

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.plotove.korkos.com (наричанапо-нататък “Сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричанипо-нататък “Потребител”) и www.plotove.korkos.com (наричанoпо-нататък  „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите наСайта при спазване на условията по-долу.

Чрезрегистрациятасина Сайта, ВиесесъгласяватедабъдетеобвързанотнастоящитеОбщиусловия и всичкипоследващипромени в тях, както и сезадължаватедагиспазвате. В случай, ченестесъгласни с Общите условия, моля неизползвайте този Сайт. Plotove.korkos.com сизапазва правото по всяко време да изменя посвоя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено залични/нетърговски цели.

 

 

Авторски права

 

 

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственостна www.plotove.korkos.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторскиправа. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на www.plotove.korkos.com и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкувакато нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт сапредназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица впълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на plotove.korkos.com е непозволено.

 

 

Общо описание на услугите

 

 

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и закупуването им отрегистрираните на Сайта търговски обекти.Сайтът Ви предоставя богат избор на стоки с подробни описания и снимков материал, както и възможност за закупуване бързо, удобно и лесно, като стоките ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 

 

Конфиденциалност

 

 

www.plotove.korkos.com е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. plotove.korkos.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. plotove.korkos.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и зацелите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласявате да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до plotove.korkos.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

 

Ограничаване на отговорността

 

 

Plotove.korkos.com прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Plotove.korkos.com неноси отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани покакъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние  не можем да гарантираме и неносим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Plotove.korkos.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейнатапълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Plotove.korkos.com не носи отговорност, ако непредостави стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извънконтрола или немогат да се вменят във вина на plotove.korkos.com.

 

 

Регистрация

 

 

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да е попълнилвярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се наСайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторътима право да спре незабавно и безпредизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

 

Компенсация/Рекламация

 

При несъответствие качеството на получения продукт с това описано в Сайта, поради причини влизащи в контрола на plotove.korkos.com(фабрични дефекти), се задължаваме да заменим поръчаният от Вас продукт с такъв, отговарящ на качеството си, като поемаме транспортните разходи.

 

 

Доставка

 

 

Разходите за доставка се поемат изцяло от потребителя, като Вие решавате кой ще я изпълни. В Сайта ще намерите и предложения за куриерски услуги извършвани от трети лица, което в никакъв случай не означава, че сте задължени да се възползвате точно от тях. В случаите когато няма да ползвате предложения от нас доставчик, изберете „Лично получаване от офиса на магазина“.

 

 

Плащания

 

 

След потвърдена  заявка и извършено плащане, картодържателят няма право на отказ.

 
Не се предвижда възможност за връщане на услугата, освен в случаите, посочени в ‘’Компенсация/Рекламация’’.
 
 
След приета заявка и извършено плащане, поръчката е входирана и суми не се възстановяват.