Общи условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата www.plotove.korkos.com

 

Общи разпоредби

 

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.plotove.korkos.com (наричанапо-нататък “Сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричанипо-нататък “Потребител”) и www.plotove.korkos.com (наричанoпо-нататък  „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите наСайта при спазване на условията по-долу.

Чрезрегистрациятасина Сайта, ВиесесъгласяватедабъдетеобвързанотнастоящитеОбщиусловия и всичкипоследващипромени в тях, както и сезадължаватедагиспазвате. В случай, ченестесъгласни с Общите условия, моля неизползвайте този Сайт. Plotove.korkos.com сизапазва правото по всяко време да изменя посвоя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено залични/нетърговски цели.

 

 

Авторски права

 

 

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственостна www.plotove.korkos.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторскиправа. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на www.plotove.korkos.com и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкувакато нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт сапредназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица впълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на plotove.korkos.com е непозволено.

 

 

Общо описание на услугите

 

 

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и закупуването им отрегистрираните на Сайта търговски обекти.Сайтът Ви предоставя богат избор на стоки с подробни описания и снимков материал, както и възможност за закупуване бързо, удобно и лесно, като стоките ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 

 

Конфиденциалност

 

 

www.plotove.korkos.com е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. plotove.korkos.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. plotove.korkos.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и зацелите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласявате да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до plotove.korkos.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

 

Ограничаване на отговорността

 

 

Plotove.korkos.com прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Plotove.korkos.com неноси отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани покакъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние  не можем да гарантираме и неносим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Plotove.korkos.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейнатапълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Plotove.korkos.com не носи отговорност, ако непредостави стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извънконтрола или немогат да се вменят във вина на plotove.korkos.com.

 

 

Регистрация

 

 

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да е попълнилвярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се наСайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторътима право да спре незабавно и безпредизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

 

Компенсация/Рекламация

 

При несъответствие качеството на получения продукт с това описано в Сайта, поради причини влизащи в контрола на plotove.korkos.com(фабрични дефекти), се задължаваме да заменим поръчаният от Вас продукт с такъв, отговарящ на качеството си, като поемаме транспортните разходи.

 

 

Доставка

 

 

Разходите за доставка се поемат изцяло от потребителя, като Вие решавате кой ще я изпълни. В Сайта ще намерите и предложения за куриерски услуги извършвани от трети лица, което в никакъв случай не означава, че сте задължени да се възползвате точно от тях. В случаите когато няма да ползвате предложения от нас доставчик, изберете „Лично получаване от офиса на магазина“.

 

 

Плащания

 

 

След потвърдена  заявка и извършено плащане, картодържателят няма право на отказ.

 
Не се предвижда възможност за връщане на услугата, освен в случаите, посочени в ‘’Компенсация/Рекламация’’.
 
 
След приета заявка и извършено плащане, поръчката е входирана и суми не се възстановяват.
 
 
 
 
Политика за поверителност
Политика за защита на личните данни на
физически лица – крайни потребители
 
Поверителността на данните е от особена важност за нас.
Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много
информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ
ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са
защитени.
 I. ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, „КОРКОС” ООД, ЕИК 119008827, със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги
Обретенов” 11А, обработва информация, между която и такава,
представляваща лични данни. 
Тази интернет страница се притежава от „КОРКОС” ООД и се управлява от
Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните
данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС)
2016/679 („GDPR”). 
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който
обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за
Вашите права. „КОРКОС” ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна
информация на интернет страницата си. 
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „КОРКОС” ООД
не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме
Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват
информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия
стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем
максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно
обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.
 
II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?
 
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или
подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена,
възраст, дата на раждане, телефон и други).
 
III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
„КОРКОС” ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни,
които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и
стоките на „КОРКОС” ООД. Предоставянето на тези данни е напълно
доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет
страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат
употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване
качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „КОРКОС” ООД. 
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „КОРКОС”
ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.
Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще
намерите, когато използвате съответната услуга на „КОРКОС” ООД и
предоставяте информация на Дружеството.
 
IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
- За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и
идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;
- За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес,
телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки;
- При запитване във формата за контакт - име, e-mail адрес, телефон за
контакт;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура,
адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума
на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични
данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;
 
V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ
ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?
 
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на
личните данни за „КОРКОС” ООД са:
- Дейности по управление на електронния ни магазин;
- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин
на „КОРКОС” ООД на основание сключването на договор;
- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на
основание законовото ни задължение за това;
- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание
Вашето дадено съгласие.
В допълнение, Вашите данни се обработват от „КОРКОС” ООД и за целите на:
- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „КОРКОС”
ООД, на основание легитимния интерес;
- Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание
съгласието Ви;
 
VI. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.
За случаите, в които „КОРКОС” ООД споделя информация за Вас с трети лица
– доставчици на „КОРКОС” ООД, Дружеството има механизми, с които
гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения
стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите
партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор
и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън
Вашата страна на местоживеене – „КОРКОС” ООД да разкрие личната Ви
информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че
за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми
от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова
разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и
условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в
 
случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим
всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.
 
VII. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.
„КОРКОС” ООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като
правило.
 
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
„КОРКОС” ООД взима предпазни мерки – включващи административни,
технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от
загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване,
промяна или унищожаване.
Всички служители на „КОРКОС” ООД са задължени да опазват
поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите
организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на
„КОРКОС” ООД до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за
извършване на техните задължения.
За случаите, в които „КОРКОС” ООД споделя информация за Вас с трети лица
– доставчици на „КОРКОС” ООД, Дружеството има механизми, с които
гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения
стандарт за това. 
 
IX. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат
изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните
данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.
Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за
съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
 
X. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.
Ако сте предоставили Ваши лични данни на „КОРКОС” ООД, Вие разполагате
със следните възможности по всяко време:
 
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за
контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „КОРКОС”
ООД;- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „КОРКОС” ООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или
блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви
данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване
на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са
нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на
електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете
с нас чрез попълване на Форма за искане от Физическо лице и след като
попълните, да изпратите на email: office@korkos.com
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно,
изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на
други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по закон,
не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и
неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.
 
XI. ДЕЦА.
Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим,
че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще
предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако
родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното
настойничество са дали данните си на „КОРКОС” ООД, свържете се с нас и ние
ще изтрием информацията в най-кратък срок.
 
XII. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.
Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на
личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде
публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на
личните данни“.
 
XIII. Данни за контакт.
Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или
защитата на личните данни на „КОРКОС” ООД, моля свържете се с нас на
адрес office@korkos.com